Odborné skúšky a prehliadky (revízie)

Odborné skúšky a prehliadky (revízie)

Revízie domových zariadení

Zistite, či je Vaša elektrická inštalácia v poriadku a nehrozí skrat. Revízia elektrického zariadenia zahŕňa v sebe úkony, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zisťuje daný stav elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti. Príkladom sú revízie elektrických zariadení a inštalácií, bleskozvodov, spotrebičov, ručného náradia a ostatných elektrických častí strojov a zariadení.


Revízie priemyselných zariadení

Každé prevádzkované elektrické zariadenie podlieha počas svojej prevádzky zmenám. Má na to vplyv jeho starnutie, opotrebovanie a rôzne vonkajšie vplyvy ako je teplota, vlhkosť, chemické, mechanické pôsobenie. Technické parametre každého elektrického zariadenia sa počas prevádzky v prevažnej miere zhoršujú. Preto je potrebné počas celej životnosti elektrického zariadenia jeho stav pravidelne monitorovať.

Účelom odbornej prehliadky a odbornej skúšky (ďalej len revízie) elektrických zariadení je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, pokiaľ elektrické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam noriem a právnym predpisom.

Hotline: 0910 858 949